Skip to content

Thông báo

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2015

Phòng TCHC thông báo tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự năm 2015: 12_TB_DHCNTT_TCHC_03_3_2015.PDF và thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2015 13_TB_DHCNTT_TCHC_03_3_2015.PDF Mẫu hồ sơ tuyển dụng: Hosotuyendung.docx

Trang

Đăng kí nhận Thông báo