Skip to content

Thông báo

Tập huấn công tác lưu trữ công văn

Kính gửi quý thầy cô Thông báo số 48/TB-TCHC về việc tập huấn công tác lưu trữ công văn cho các đơn vị: Thong_bao_48_TB-TCHC.PDF

Thi biên chế đợt 2 năm 2012

Phòng TCHC kính gửi đến Lãnh đạo các đơn vị thông báo thi biên chế đợt 2 năm 2012 thi_bien_che_dot_2_nam_2012.PDF

Trang

Đăng kí nhận Thông báo