Skip to content

Đánh giá cuối năm học

- Hàng năm, vào cuối năm học (khoảng tháng 6), Trường sẽ tổ chức việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại trong năm học đối với:

  • Tập thể
  • Cá nhân

- Có 4 mức phân loại: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

- Căn cứ vào kết quả đánh giá đánh giá, phân loại các đối tượng trên, các đơn vị sẽ tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng (Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, ...) và gửi lên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trường để xem xét.

- Quy trình và biểu mẫu đánh giá, xét thi đua khen thưởng được ban hành tại QĐ số 45/QĐ-ĐHCNTT ngày 1/3/2016

- Thực hiện: