Skip to content

Thông báo

Thời gian xe chạy

Kính gửi Quý Thầy cô thông báo về thời gian xe chạy 156_DHCNTT_TCHC.pdf

Thông báo tuyển dụng nhân sự 2014

Phòng TCHC thông báo tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự năm 2014 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin : 24TB_DHCNTT-TCHC_20_03_2014.PDF và thông báo về việc tuyển dụng nhân sự năm 2014: Thong_bao_tuyen_dung_2014.docx

Thông báo giữ xe sau 18 giờ

Phòng TCHC kính gửi đến CBVC thông báo về việc giữ xe CNBV và sinh viên sau 18 giờ hàng ngày theo thông báo số: 139_TB_DHCNTT_TCHC.PDF

Trang

Đăng kí nhận Thông báo