Skip to content

Chào mừng đến với Phòng Tổ chức - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo của phòng Tổ chức - Hành chính

Kế hoạch hoạt động năm 2024 (29/12/2023)
Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Trường ĐHCNTT
Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Trường ĐHCNTT (22/02/2023)
Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Trường Đại học CNTT: 160_dhcntt_tchc13_12_2022-t.pdf Quyết định ĐHQG-HCM phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Trường: 494_qd_dhqg.pdf
Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trường ĐHCNTT (19/01/2022)
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trường ĐCHNTT (QĐ số 866/QĐ-ĐHCNTT ngày 31/12/2021) 866_qd_dhcntt_31_12_2021.pdf
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 (19/04/2021)
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021: 204_qd_dhcntt_08_4_2021_scan.pdf
Thông báo xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi năm 2019 (07/11/2019)
1. Thông báo xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi năm 2019: 05_tb_tchc_01_10_2019.pdf 2. Danh sách dự kiến được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên năm 2019 (tham khảo): 05_tb_tchc_01_10_2019_ds1.pdf 3. Danh sách dự kiến được đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2019 (tham khảo):...