Skip to content

Chào mừng đến với Phòng Tổ chức - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo của phòng Tổ chức - Hành chính

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 (19/04/2021)
Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021: 204_qd_dhcntt_08_4_2021_scan.pdf
Thông báo xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi năm 2019 (07/11/2019)
1. Thông báo xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi năm 2019: 05_tb_tchc_01_10_2019.pdf 2. Danh sách dự kiến được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên năm 2019 (tham khảo): 05_tb_tchc_01_10_2019_ds1.pdf 3. Danh sách dự kiến được đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2019 (tham khảo):...