Skip to content

Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trường ĐHCNTT

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Trường ĐCHNTT (QĐ số 866/QĐ-ĐHCNTT ngày 31/12/2021) 866_qd_dhcntt_31_12_2021.pdf