Skip to content

Đăng ký sử dụng phòng họp

- Các cá nhân, đơn vị trong trường, khi có nhu cầu sử dụng phòng họp của Trường, tiến hành thủ tục như sau:

1. Đăng ký xin phòng: Điền vào mẫu và nộp về phòng TCHC trước khi sử dụng ít nhất 1 ngày để phòng TCHC kịp bố trí.

2. Phòng TCHC sẽ liên hệ lại để xác nhận có thể bố trí phòng hay không.

3. Nếu có thể bố trí phòng, trước khi sử dụng phòng, cá nhân, đơn vị liên hệ phòng TCHC (phòng A.105) để lấy chìa khóa mở cửa phòng.

   Sau khi sử dụng phòng xong, tắt các thiết bị điện và đóng cửa phòng, trả lại chìa khóa phòng.

Lưu ý: Phòng TCHC sẽ bố trí phòng theo thứ tự ưu tiên:

a. Sử dụng cho các cuộc họp quan trọng, có ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng

b. Đăng ký trước.

 

- Khi sử dụng phòng, các cá  nhân, đơn vị cần tuân thủ thời gian đã đăng ký.