Skip to content

Thông báo

Tuyển dụng viên chức năm 2018

- Tuyển dụng viên chức năm 2018 1. Thông báo và kế hoạch tuyển dụng nhân sự: 122_tb_dhcntt_08_10_2018_scan.pdf 2. Mẫu hồ sơ đăng ký thi viên chức: mau_ho_so_dang_ky_thi_vien_chuc_2018.doc  

Trang

Đăng kí nhận Thông báo