Skip to content

Thông báo

Tuyển dụng viên chức năm 2017

- Tuyển dụng viên chức năm 2017 1. Thông báo tuyển dụng nhân sự: 01_tb_hdtd_08_5_2017_scan.pdf 2. Kế hoạch thi tuyển dụng viên chức: ke_hoach_tuyen_dung_vc_nam_2017_08_5_2017_scan.pdf 3. Mẫu đăng ký thi viên chức: mau_ho_so_ca_nhan_dangkythivienchuc_2017.doc 4. Lịch thi tuyển dụng

Trang

Đăng kí nhận Thông báo