Skip to content

Nghỉ việc, chuyển công tác

Nhân viên muốn nghỉ việc, cần chuẩn bị:

1.  Đơn xin nghỉ việc, chuyển công tác 

2. Giấy xác nhận (không nợ đề tài, tiền, sách, tài sản khác, ... do Trường đang quản lý).

gửi Trưởng đơn vị. Sau đó người xin nghỉ việc chuyển đơn có ý kiến của Trưởng đơn vị đến Trưởng phòng TCHC để xem xét và tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định.

Sau khi có quyết định nghỉ việc được ban hành, nhân viên tiến hành bàn giao các công việc còn lại cho đơn vị phụ trách công việc/tài sản theo biểu mẫu:

3. Biên bản bàn giao

4. Danh mục bàn giao.

Tùy theo từng trường hợp, nhân viên cần liên hệ với phòng Tổ chức - Hành chính để được hướng dẫn làm các thủ tục tiếp theo nếu có như chuyển hồ sơ, thủ tục Bảo hiểm xã hội, ...