Skip to content

Lương, phụ cấp

1. Lương và các khoản phụ cấp:

Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CC-VC-NLĐ) được quy định chi tiết tại Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành

QCCTNB 2021, 2022

2. Nâng bậc lương định kỳ

Mỗi CC-VC-NLĐ được xét nâng bậc lương sau 3 năm kể từ lần nâng lương trước. Các trường hợp có thành tích lao động xuất sắc được ưu tiên xét nâng lương trước hạn.

Kết quả nâng bậc lương qua các năm

3. Phụ cấp thâm niên

- Là Phụ cấp thâm niên nhà giáo (đối với Giảng viên, theo nghị định 54/2011/NĐ-CP, Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTCBLĐTBXH ngày 30/12/2011); hoặc Phụ cấp thâm niên công tác (đối với những đối tượng Chuyên viên, Nghiên cứu viên, theo QĐ số 879/QĐ-ĐHCNTT ngày 05/12/2019).

- Nội dung: Khi đủ 5 năm công tác, được hưởng thêm 5% Lương. Mỗi năm sau đó được hưởng thêm 1% Lương nữa.

-  Kết quả thực hiện năm 2021: pctn_nha_giao_nam_2021.pdfpctn_cong_tac_nam_2021.pdf

- Kết quả thực hiện năm 2020: PCTN Nhà giáo 2020, PCTN Công tác

- Kết quả thực hiện năm 2019: PCTN Nhà giáo 2019, PCTN Nhà giáo bổ sung, PCTN Công tác

4. Phụ cấp ưu đãi

- Là phụ cấp dành riêng cho Nhà giáo đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập.

- Nội dung: Được hưởng mức Phụ cấp ưu đãi (25% Lương)

- Kết quả thực hiện năm 2021: phu_cap_uu_dai_nam_2021.pdf

- Kết quả thực hiện năm 2020: Phụ cấp ưu đãi

- Kết quả thực hiện năm 2019: Phụ cấp ưu đãi