Skip to content

Đi công tác - hội nghị và tiếp nhận

1-Thủ tục đi công tác, dự hội nghị, hội thảo đã được ban hành tại QĐ 42/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 01/03/2016.

2-Biểu mẫu:

Lưu ý: Các trường hợp đi công tác trong nước từ 5 ngày trở lên, hoặc đi công tác nước ngoài, phải có báo cáo kết quả chuyến đi.

3-Nếu người được cử đi công tác, học tập từ 30 ngày trở lên, sau khi đi công tác về trường, người được cử đi công tác làm thủ tục tiếp nhận tại phòng TCHC: