Skip to content

Đăng ký sử dụng xe ô-tô

- Các cá nhân, đơn vị trong trường, khi có nhu cầu sử dụng xe ô-tô của Trường, tiến hành thủ tục như sau:

1. Đăng ký xin xe: Điền vào mẫu và nộp về phòng TCHC trước khi sử dụng ít nhất 1 ngày để phòng TCHC kịp phân công và chuẩn bị.

2. Phòng TCHC sẽ liên hệ lại để xác nhận có thể bố trí xe hay không.

Lưu ý: Phòng TCHC sẽ giải quyết xe theo thứ tự ưu tiên:

a. Là việc quan trọng, có ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng

b. Đăng ký trước.

 

- Khi sử dụng xe, các cá  nhân, đơn vị cần tuân thủ thời gian, lộ trình đăng ký và các nguyên tắc an toàn trên xe.