Skip to content

Nghỉ thai sản

-Nữ nhân viên được nghỉ thai sản 6 tháng.

-Trước khi nghỉ cần làm Đơn xin nghỉ thai sản, nộp tại phòng Tổ chức - Hành chính

- Hết thời gian nghỉ thai sản, nhân viên làm thủ tục quay lại làm việc tại phòng Tổ chức - Hành chính