Skip to content

Chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý, điều hành công tác: tổ chức và nhân sự, hành chính, tổng hợp, lập kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường. Thực hiện chế độ, chính sách đối với CB-VC. Tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Trường, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, điều phối xe ô tô.