Skip to content

Quy định về phụ cấp thâm niên công tác cho công chức, viên chức và người lao động của Trường ĐHCNTT

Quy định về phụ cấp thâm niên công tác cho công chức, viên chức và người lao động hợp đồng của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-ĐHCNTT, ngày 05 /12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

Số/Ký hiệu: 
879/QĐ-ĐHCNTT
Ngày ban hành: 
Thứ năm, Tháng 12 5, 2019