Skip to content

Xử lý Kỷ luật

1. Nghị định 27/2012/NĐ-CP, ngày 6/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.