Skip to content

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016

Thông báo về kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2016: 

1. Thông báo số 1:  tb_thi_thang_hang_2016.doc

2. Đơn đăng ký dự thi chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên lên Giảng viên chính: mau_so_1a.doc

3. Đơn đăng ký dự thi chức danh nghề nghiệp từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính: mau_so_1c.doc

4. Sơ yếu lý lịch viên chức: mau_so_yeu_ly_lich_vien_chuc.docx

5. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức: mau_ly_lich_2c-bnv.doc

6. Bản nhận xét viên chức (dùng cho thi thăng hạng giảng viên chính): mau_so_3a.doc

7. Bản nhận xét viên chức (dùng cho thi thăng hạng chuyên viên chính): mau_so_3c.doc