Skip to content

Thông báo DS CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017

Thông báo Danh sách CBVC đủ điều kiện dự thi và lịch ôn tập của kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017: 02_tb_hdtd_19_6_2017_scan.pdf