Skip to content

Thông báo xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi năm 2019

1. Thông báo xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi năm 2019: 05_tb_tchc_01_10_2019.pdf

2. Danh sách dự kiến được đề nghị nâng bậc lương thường xuyên năm 2019 (tham khảo): 05_tb_tchc_01_10_2019_ds1.pdf

3. Danh sách dự kiến được đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2019 (tham khảo): 05_tb_tchc_01_10_2019_ds2.pdf

4. Biểu mẫu danh sách được đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2019: mau_1_ds_huong_pctnng_2019.xls

5. Tờ khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo: mau_2_to_khai_pctnng_2019.doc

6. Biểu mẫu danh sách được đề nghị xét hưởng phụ cấp thâm niên công tác: mau_3_ds_huong_pctnct_2019.xls

7. Tờ khai hưởng phụ cấp thâm niên công tác: mau_4_to_khai_pctnct_2019.doc

8. Tờ khai hưởng phụ cấp ưu đãi: mau_5_ban_ke_khai_huong_pcud_2019.doc