Skip to content

Văn bản hướng dẫn

1. Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003

LUẬT_THI_ĐUA_KHEN_THƯỞNG_NĂM_2003.docx

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005

Luật_sửa_đổi_bổ_sung_luật_thi_đua_khen_thưởng_năm_2005.docx

3. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

ND42-2010_ngay_15042010.doc

4. Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

TT_02_2011_Bo_noi_vu.doc

5. Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

ND39-2012_ngay_15042010.doc

6. Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và văn bản hợp nhất

/sites/tchc/files/uploads/nd_65-2014-nd-cp_tdkt.doc

7. Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

/sites/tchc/files/uploads/35_2015_tt_bgddt_hd_ctac_tdkt_nganh_gd.pdf

8. Văn bản hợp nhất Luật thi đua khen thưởng số 16/VBHN-VPQH ngày 13 tháng 12 năm 2013

/sites/tchc/files/uploads/vb_hop_nhat_luat_tdkt.doc