Skip to content

Thông báo

Thông báo về thời gian tiếp nhận và giao trả công văn

Kính gửi : Các Trưởng đơn vị trực thuộc Trường Đại học CNTT           Căn cứ theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành quy định ký tên và đóng dấu trong Trường Đại học Công nghệ Thông tin và để thuận tiện cho các đơn vị cùng phối hợp công tác, Phòng Tổ chức-Hành chính xin gửi thông báo về thời gian tiếp nhận và giao trả công văn của các đơn vị như sau:  Buổi Thời gian  Nội dung  SÁNG 8h30 – 9h30 - Tiếp nhận văn bản mới cần trình ký từ các đơn vị. - Giao trả lại các văn bản đã trình ký và đóng dấu...

Thông báo về việc sử dụng phòng họp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Các Trưởng đơn vị trực thuộc Kể từ ngày 21/05/2012, Phòng họp 112 và phòng họp 114 đã được đưa vào sử dụng chính thức. Phòng Tổ chức-Hành chính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp gửi “Phiếu đăng ký sử dụng phòng họp” (mẫu phiếu đính kèm) cho phòng TCHC trước giờ họp ít nhất 48 tiếng để phòng đưa vào lịch đăng ký sử dụng phòng họp chung của trường. Phòng họp là tài nguyên sử dụng chung cho toàn trường, đề nghị các Quý thầy cô sử dụng phòng họp hợp lý, bảo quản các thiết bị được trang bị trong phòng họp. Trong quá...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo