Skip to content

Thông báo

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2015

Phòng TCHC thông báo tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự năm 2015: 12_TB_DHCNTT_TCHC_03_3_2015.PDF và thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2015 13_TB_DHCNTT_TCHC_03_3_2015.PDF Mẫu hồ sơ tuyển dụng: Hosotuyendung.docx

Thời gian xe chạy

Kính gửi Quý Thầy cô thông báo về thời gian xe chạy 156_DHCNTT_TCHC.pdf

Thông báo tuyển dụng nhân sự 2014

Phòng TCHC thông báo tiêu chuẩn tuyển dụng nhân sự năm 2014 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin : 24TB_DHCNTT-TCHC_20_03_2014.PDF và thông báo về việc tuyển dụng nhân sự năm 2014: Thong_bao_tuyen_dung_2014.docx

Trang

Đăng kí nhận Thông báo