Skip to content

Thông báo

Thông báo về việc sử dụng phòng họp

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Các Trưởng đơn vị trực thuộc Kể từ ngày 21/05/2012, Phòng họp 112 và phòng họp 114 đã được đưa vào sử dụng chính thức. Phòng Tổ chức-Hành chính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị có nhu cầu sử dụng phòng họp gửi “Phiếu đăng ký sử dụng phòng họp” (mẫu phiếu đính kèm) cho phòng TCHC trước giờ họp ít nhất 48 tiếng để phòng đưa vào lịch đăng ký sử dụng phòng họp chung của trường. Phòng họp là tài nguyên sử dụng chung cho toàn trường, đề nghị các Quý thầy cô sử dụng phòng họp hợp lý, bảo quản các thiết bị được trang bị trong phòng họp. Trong quá...

Trang

Đăng kí nhận Thông báo